កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលទ្ធផលការងារដោះស្រាយសម្របសម្រួល វិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលថ្នាក់ក្រុង ស្រុក បញ្ជូនមកខេត្ត


ឯកឧត្តម​ ហាក់​ សុខមករា​ តំណាងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានទទួលស្វាគមន៍គណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌(គណៈកម្មការទី៦ នៃព្រឹទ្ធសសភា) ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុក ប៊ុនឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃព្រឹទ្ធសភា អំពីពិភាក្សាលទ្ធផលការងារដោះស្រាយសម្របសម្រួល វិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលថ្នាក់ក្រុង ស្រុក បញ្ជូនមកខេត្ត និងលទ្ធផលនៃការចូលរួមក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងការងារនីតិកម្មនៅក្នុងខេត្ត ។ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

170319 haksok1

170319 haksok2