ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ថេង ចន្ទ័សង្វារ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលបានរៀបចំពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារចុះជួយភូមិទាំង១៥សង្កាត់វិហារលួង


ក្រុងសួង៖រសៀលថ្ងៃ០៩ ខែតុលា នេះ គណបក្សក្រុងបានរៀបចំពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារចុះជួយភូមិទាំង១៥ នៃសង្កាត់វិហារលួង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ថេង ចន្ទ័សង្វារ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយក្រុង និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់វិហារលួង។

1.09.10.2016

2.09.10.2016