ពិធីប្រកាសបណ្ដាញសមាគមនារីទាំង​១៦​ភូមិ នៅក្នុងឃុំកោងកាង


នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ មានការចូលរួមសំណេះសំណាលក្នុងពិធីប្រកាសបណ្ដាញសមាគមនារីភូមិទាំង ១៦ នៅក្នុងឃំុកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ក្រោមការជួយឧបត្ថមពីលោកជំទាវឆន ហ៊ន់កងណែម និងលោកជំទាវសៀម សេងហាន ប៉ែនអ៊ាន។

1

 3