សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញ បេសកម្មតាមបណ្តាខេត្តមណ្ឌលគិរី និង ខេត្តរតនគិរី បានឆ្លៀត អញ្ជើញ ចូល អុជ ធូបឧទ្ទិស ដល់វិញ្ញាណ ក្ខន្ឋ កុមារ ហ៊ុន កំសត់


ស្រុកមេមត់៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញ បេសកម្មតាមបណ្តាខេត្តមណ្ឌលគិរី និង ខេត្តរតនគិរី បានឆ្លៀត អញ្ជើញ ចូល អុជ ធូបឧទ្ទិស ដល់វិញ្ញាណ ក្ខន្ឋ កុមារ ហ៊ុន កំសត់ នៅ ជាប់វិទ្យាល័យ ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុនសែន មេមត់ ស្រុមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

1.ស្រុកមេម៉ត់