ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៨ អាណត្តិទី២


ខេត្តត្បុងឃ្មុំ៖ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៨ អាណត្តិទី២របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្ស្ាខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ កិច្ចប្រជុំនេះ សំដៅឆ្លងរបាយការណ៍អនុវត្តក្នុងខែសីហា និងទិសដៅខែកញ្ញា។

160913 All 928