ចុះក្តាប់សភាការណ៍ទូទៅ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំទន្លេបិទ


ត្បូងឃ្មុំ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំទន្លេបិទ មានកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ សាខាភូមិ សាខាសាលា មណ្ឌលសុខភាព សរុប ៦០នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តត្បូងឃុំ ដើម្បីក្តាប់នូវសភាពការណ៍ទូទៅ និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគណបក្ស ។

160829 Chan1

160829 Chan2

160829 Chan3