វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតួនាទីភារកិច្ចស្មៀនឃុំ និងការងារអាត្រានុកូលដ្ឋាន


សាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតួនាទីភារកិច្ចស្មៀនឃុំ និងការងារអាត្រានុកូលដ្ឋាន ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ឡេង សុខា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

160203 Leng Sokha1

160203 Leng Sokha2