កិច្ចប្រជុំរៀបចំពិធីសម្ភោធបើកឲ្យដំណើរការសាកលវិទ្យាល័ហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំ


កិច្ចប្រជុំរៀបចំពិធីសម្ភោធបើកឲ្យដំណើរការសាកលវិទ្យាល័ហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ និង ឯកឧត្តម យូ ស៊ុនឡុង នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ២០១៦។

160126 Prach Chan4

160126 Prach Chan1

160126 Prach Chan2 160126 Prach Chan3