ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ គឺសរុប ១៤០$


ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ គឺ ១៣៥$ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ និងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី តម្រូវឲ្យនិយោជកផ្តល់ ៥$បន្ថែម សរុប ១៤០$។

100815 MOL1

100815 MOL2