ឯកឧត្តម ទេស រដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកក្រូចឆ្មារ


ក្រូចឆ្មារ ២៣ ឧសភា ២០១៨៖ ឯកឧត្តម ទេស រដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកក្រូចឆ្មារ មានដូចខាងក្រោម៖
-ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន​ ៧៨៨ នាក់ ស្ថិតនៅឃុំកោះពីរ​ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វត្តកោះត្រែង)
-ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន​ ៣៣០៤ ​នាក់ ស្ថិតនៅឃុំកំពង់ទ្រាស ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (ទីស្នាក់ការបក្សឃុំកំពង់ទ្រាស)
-ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន ២២២៦ នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ស្វាយឃ្លាំង ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វត្តចម្ការម្លូរ)
-ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន​ ១៥១០ នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយឃ្លាំង ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វត្តខ្ពបរកា)
-ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន ១១៧១ នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំឈូក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វត្តផ្កាដូង)
-ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន ១៤១០ នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំឈូក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វត្តបារាយណ៍)
-ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន ១៥៧៩ នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំឈូក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វត្តឈូក)

180523 Chea sophara1

180523 Chea sophara3

180523 Chea sophara4

180523 Chea sophara2