លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឡាន់ ឆន ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីនៅវត្តវិហារទន្ទឹម ក្រុងសួង


លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឡាន់ ឆន ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីនៅវត្តវិហារទន្ទឹម ក្រុងសួង នៅថ្ងៃទី៥ និងទី ៦ ខែសីហា។

170802 Ly Lengy1