ក្រុមកាងារចុះឃុំក្រែក ចុះថ្លែងអំណរគុណសមាជិកគណបក្សដែលបានបោះឆ្នោតអោយឈ្នះ


នារសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម លី ឡេង និងក្រុមកាងារចុះឃុំក្រែក​ បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណបក្សឃុំ សាខាបក្សភូមិ ប្រធានក្រុមបក្ស និងសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុុុជា ចំនួួន ៨០ នាក់ ដើម្បីសំដែងនូវការអរគុណចំពោះបងប្អូន ដែលបានគាំទ្រគណបក្ស និិងទៅបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន បានឈ្នះ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅ ។

170613 Ly Leng