ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ១០ភូមិ ក្នុងឃុំទន្លេបិទ ចំនួន ១.៨១៦ នាក់


ស្រុកត្បូងឃ្មុំ៖ រសៀល ថ្ងៃទី ០៩.០៥.២០១៧ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកត្បូងឃ្មុំ បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ១០ភូមិ ក្នុងឃុំទន្លេបិទ ចំនួន ១.៨១៦ នាក់ ។

170509 sen3