ថ្លៃអគ្គិសនីនៅឃុំកោះពីរ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូូងឃ្មុំបានធ្លាក់ចុះពី ២៥០០៛ មក ៤៨០៛ ៦១០៛ និង ៧៩០៛ ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង


ថ្លៃអគ្គិសនីនៅឃុំកោះពីរ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូូងឃ្មុំបានធ្លាក់ចុះពី ២៥០០៛ មក ៤៨០៛ ៦១០៛ និង ៧៩០៛ ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ហើយនេះជាការផ្គត់ផ្គង់ ២៤ម៉ោង មិនមែន ០៧ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូចពីមុនទេ។ ឯឧ កែវ រតនៈ និង ឯឧ ទី នរិន្ទ បានចុះប្រកាសនិងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសបានភ្ជាប់កោះពីរជាមួយបណ្តាញជាតិតាមរយះខ្សែបញ្ជូនរងកប់តាមបាតទន្លេ ។ ២០ កុម្ភៈ ២០១៧

170220 K Ratanak2