ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកថ្មីចំនួន​១៨០​នាក់ នៅឃុំស្រឡប់


ត្បុងឃ្មុំ ៖ ឯកឧត្តម ទ្រី ម៉េង ប្រធានក្រុមការងារឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ធ្វើពិធីប្រកាទទួលស្គាល់សមាជិកថ្មីចំនួន​១៨០​នាក់​ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧។

Try Meng