វឌ្ឍនភាពសំណង់អគាររដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ ថ្ងៃទី២៦​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៦


សំណង់អគាររដ្ឋបាលខេត្តត្បុងឃ្មុំ បានចាប់សាង់សង់ពីថ្ងៃទី ០៥ មករា ២០១៥ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២៦​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៦Dec 16 Salaket