ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត និង ឯកឧត្តមសាយ សំអាល់ អញ្ជើញ សំណេះសំណាល និង ប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកអូររាំងឪ


ស្រុកអូរាំងឪ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត និង ឯកឧត្តមសាយ សំអាល់ អញ្ជើញ សំណេះសំណាល និង ប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកអូររាំងឪ ។

១

២

៣