សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៥ម៉ឺនរៀល ជូនមន្រ្តីរាជការនានា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ។


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៥ម៉ឺនរៀល ជូនមន្រ្តីរាជការនានា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ។

160326 Bonus1

160326 Bonus2